Loader
Fb belka
tel: 510 810 178, 507 322 978 | Korczew 23A 97-400 Bełchatów

PUBLIKACJE

SÚPIS PUBLIKOVANÝCH PRÁC
DAS PUBLIKATIONENVERZEICHNIS
PUBLICATIONSLIST
SPIS OPUBLIKOWANYCH PRAC

 1. Tílešová, S.: Vývin PPJ v nemecky hovoriacich krajinách. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 2, r. 3, 2000
  Entwicklung vom HPVR im deutchsprachigen Raum.
  Development of the therapeutic riding in german speaking countries.
  Rozwój hipoterapii w krajach niemieckojęzycznych.

 2. Tílešová, S.: Niektoré aspekty pôsobiace v interakcii človek - kôň. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 2, r. 3, 2000 
  Manche Aspekte wirkende in der Iteraktion der Mensch - das Pferd.
  Some Aspekts working in the interaktion man - horse.
  Niektóre aspekty działające w interakcji człowiek - koń.

 3. Tílešová, S.: Správa z kurzu PPJ s Doris Rußig. Vývinovo orientovaná práca s človekom a koňom. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 1, r. 4, 2001 
  Entwicklungsorientierte Arbeit mit Menschen und Pferden.
  Development orientated work with peaple and horses
  Rozwojowo skierowana praca z ludźmi i końmi.

 4. Tílešová, S.: Práca s rodinou v spojení s terapeutickou prácou s koňom. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 1, r. 4, 2001 
  Die Arbeit mit der Familie in Verbindung mit der terapeutischen Arbeit mit Pferden.
  Work with family in connection with hippotherapy.
  Praca z rodziną w połączeniu z hipoterapią.

 5. Tílešová, S.: Formy vzťahov medzi postihnutými a nepostihnutými z pohľadu postihnutej terapeutky. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 1, r. 4, 2001 
  Beziehungsformen zwischen Behinderten und Unbehinderten aus dem Blick der behinderten Terapeutin.
  Relationforms between disabled and not disabled from the view of disabled therapist.
  Formy związków między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi z punktu widzenia niepełnosprawnej terapeutki.

 6. Tílešová, S.: Hippoterapia u viacnásobne postihnutých z pohľadu psychológa. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 3, r. 4, 2001 
  HPVR mit Mehrfachbehinderten aus dem Blick des Psychologen.
  Therapeutic riding with multiply disabled from the view of Psychologist.
  Hipoterapia u niepełnosprawnych z punktu widzenia psychologa.

 7. Tílešová, S.: Teoretický model práce s deťmi s poruchami správania. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 1, r. 5, 2002 
  Der teoretische Arbeitsmodel mit verhaltensauffälligen Kindern.
  The teoretic workmodel with children with behavior disorder.
  Teoretyczny model pracy z dziećmi z problemami zachowania.

 8. Tílešová, S.: Skúsenosti s terapeutickým procesom. INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA, č. 1, r.7, 2004 
  Die Erfahrungen mit dem terapeutischen Prozessen.
  Experiences with therapeutic process.
  Doświadczenia z procesem terapeutycznym.

 9. Tílešová, S.: Referát: "Teoretický model práce PPJ." Tretia hipporehabilitačná konferencia s medzinárodnou účasťou. Číž, 12. - 14. 9. 2003 
  Der teoretische Arbeitsmodel für HPVR.
  The teoretic workmodel of therapeutic riding.
  Teoretyczny model pracy hipoterapeutycznej.

 10. Tílešová, S.: Referát "Hippoterapia u detí s exteranalizujúcimi poruchami správania. Tretia hipporehabilitačná konferencia s medzinárodnou účasťou." Číž, 12. - 14. 9. 2003 
  HPVR mit verhaltensauffäligen Kindern.
  Therapeutic riding by children with exteralizing behavior dificulties.
  Hipoterapia u dzieci z problemami zachowania.

 11. Tílešová, S.: Na pomoc chorým deťom. Hippoterapia, animoterapia a enviromentálna výchova. Biskupické noviny, č. 11, r. 3, 2003 
  Für Hilfe den kranken Kindern.
  For help sick children.
  Na pomoc chorym dzieciom.

 12. Tílešová, S.: Strapatý ranč. Lamačan, č. 6, r. 5, 2003 
  Die zottige Ranche.
  The dishevelled ranche.
  Rozczochrane ranczo.

 13. Tílešová, S.: Verbálne psychoterapeutické metódy versus neverbálne alebo komplexné prístupy v psychoterapii. 7. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 18. - 20. August 2006 
  Verbale psychoterapetische Metoden versus nonverbale oder komplexe psychoterapeutische Zugänge.
  Verbal psychoterapeutic metods versus nonverbal or komplex psychoterapeutic metods.
  Słowne metody psychoterapeutyczne a kompleksowe metody psychoterapeutyczne.

 14. Tílešová, S.: Koncept hippoterapie z pohľadu individuálnej adlerovskej psychoterapie. 7. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 18. - 20. August 2006 
  Das Konzept des HPVR aus dem Blick der individuelen Adlers Terapie
  The draft of therapeutic riding from the view of individual adlerians therapy.
  Koncepcja hipoterapii z punktu widzenia indywidualnej adleriańskej terapii.

 15. Tílešová, S.: Výskumný projekt "Hippoterapia u detí s externalizujúcimi poruchami správania." 7. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 18. - 20. August 2006 
  HPVR mit verhaltensauffäligen Kindern.
  Therapeutic riding by children with externalizing behavior difficulties.
  Badania naukowe: Hipoterapia u dzieci z problemami zachowania.

 16. Tílešová, S.: Uplatnenie hippoterapie ako telesnej výchovy u hyperaktívnych detí s poruchami pozornosti /preklad/. 7. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra 18. - 20. August 2006 
  HPVR als Gymnastik bei Kindern mit ADHD.
  Therapeutic riding by children with ADHD.
  Hipoterapia jako 16. wychowanie fizyczne u dzieci z ADHD.

 17. Tílešová, S.: Model premenných faktorov alternatívnej emočnej skúsenosti v hippoterapii. Przeglad hipoterapeutyczny. Polskie towaryzstwo hipoterapeutyczne, Varšava, 2007, č.2,s.38 - 43
  Model von Faktors von alternativer emotionaler Erfahrung in HPVR
  Model of alternate emocional experience in therapeutic riding. 
  Model czynników alternatywnego emocjonalnego doświadczenia w hipoterapii.

 18. Tílešová, S.: Verbálne psychoterapeutické metódy versus neverbálne alebo komplexné psychoterapeutické metódy. Polskie towaryzstwo hipoterapeutyczne, Varšava, 2007, č.2,s.34 - 38 
  Verbale psychoterapetische Metoden versus nonverbale oder komplexe psychoterapeutische Zugänge.
  Verbal psychoterapeutic metods versus nonverbal or komplex psychoterapeutic metods.
  Słowne metody psychoterapeutyczne a kompleksowe metody psychoterapeutyczne.

 19. Tílešová, S.: Hippoterapia. Revue ošetrovateľstva, sociálnej prace a laboratórnych metodík, 14, 2008, č. 1, s. 42-51. 
  HPVR.
  Theprapeutic riding.
  Hipoterapia.

 20. Tílešová, S.: Koncept individuálnej adlerovskej psychoterapie z pohľadu hippoterapie. Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, 15, 2008, č. 1, s. 62-74. 
  Das Konzept von individual adlers psychoterapie von dem Blick von HPVR.
  The koncept of individual adlers psychotherapy from the vieuw of therapeutic riding.
  Koncepcja indiwidualnej psychoterapii adleriańskiej z punktu widzenia hipoterapii.

 21. Tílešová, S.: Model premenných faktorov alternatívnej emočnej skúsenosti v hippoterapii. Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, 15, 2008, č. 2, s. 139-151. 
  Model von Faktors von alternativer emotionaler Erfahrung in HPVR
  Model of alternate emocional experience in therapeutic riding.
  Model czynników alternatywnego emocjonalnego doświadczenia w hipoterapii

 22. Tílešová, S.: Sebauvedomovanie. Špecifické možnosti v stimulácii jedincov s viacnásobnýn postihnutím. Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, 16, 2009, č. 2, s. 99-109.

 23. Tílešová, S.: Hippoterapia a model rodiny. Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, roč. 15, 2009, č. 1, s. 43-46.

 24. Tílešová, S.: Hippoterapia ako rodinná a skupinová intervencia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, 2009, č. 1, s. 81-91.

 25. Tílešová, S.: Alternatívna emočná skúsenosť v hippoterapii. Svetový hippoterapeutický kongres Horses for body, mind and soul, 12. - 15. august 2009, Münster

 26. Tílešová, S.: Nové trendy vzdelávania v hippoterapii a kvalifikácie kurzov na Slovensku. 8. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou usporiadaná pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky p. Silvie Gašparovičovej,18. - 28. septembra 2009, FNsP Ružinov, Bratislava

 27. Hornáček, K.-Páleníková, A.-Tílešová, S.: Správa zo svetového kongresu hippoterapie v Munsteri. 8. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou usporiadaná pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky p. Silvie Gašparovičovej,18. - 28. septembra 2009, FNsP Ružinov, Bratislava

 28. Tílešová, S.: a kol.: Hippoterapia. Pedagogicko-psychologické jazdenie. Bratislava, Ševt 2009

 29. Tílešová, S.: Intervenčné stratégie v rámci hippoterapie pri problémoch v správaní detí podľa adlerovskej školy. 14.-15. 11. 2009, Konferencia Človek a kôň v spoločnom svete, Biała Podlaska, Poľko.

 30. Tílešová, S.: Model premenných faktorov alternatívnej emočnej skúsenosti v hippoterapii. Scientific & Educational Journals, The Federation of Riding for the Disabled International USA, 2009
  Model von Faktors von alternativer emotionaler Erfahrung in HPVR
  Model of alternate emocional experience in therapeutic riding.
  Model czynników alternatywnego emocjonalnego doświadczenia w hipoterapii.

 31. Tílešová, S.: Strategie interwencyjne wobec niepożądanych zachowań dzieci w świetle psychologii indywidualnej Adlera. Przegląd hipoterapeutyczny. 2009/2(10)

 32. Tílešová, S. - Kňazovická L. - Russig, D. - Kloeck A.: "Terapia z udziałem zwierząt. Terapia w rzeczywistości." Projekt LDV 2010-2012 "European qualification framework for practice and training in animal mediated assistence and therapy (AMAT)"

 33. Tílešová, S.: "Dla czego warto wybierać terapie z udziałem zwierząt?" Stowarzyszenie "Strapate Ranczo", 2012

 34. Tílešová, S.: "DOBRE PRAKTYKI W HIPOTERAPII. Czyli co każdy hipoterapeuta wiedzieć powinien...psychopedagogicznie, psychoterapeutycznie..." Stowarzyszenie "Strapate Ranczo", 2012

 35. Černá Rynešová P. - Kňazovická L. - Tílešová, S.: Film "Doświadczanie na sobie...najlepsza droga do stawania się terapeutą", Stowarzyszenie "Strapate Ranczo",
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych